دکمه‌ها

سایز دکمه‌ها
دکمه کوچک
دکمه متوسط
دکمه بزرگ
پدینگ سفارشی
پدینگ سفارشی

بی‌نهایت سایز برای دکمه‌ها…

دکمه بک‌گراند دار
بک گراند رنگی
بک گراند سایه روشن
بک گراند سایه روشن

بی‌نهایت تنظیمات بک گراند دکمه

دکمه کادر دار
نمونه اول
نوع دوم
نوع سوم
نوع چهارم
نوع پنجم

بی‌نهایت تنظیمات کادری…