پیش ثبت نام

نام و نام خانوادگی دانش آموز / نوآموز(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
شهر - خیابان - کوچه - پلاک - طبقه - واحد
متقاضی ثبت نام پایه(ضروری)
نام و نام خانوادگی پدر(ضروری)
نام و نام خانوادگی مادر(ضروری)