مجله‌ى الکترونیکی نامه‌ى بهار خانم

رونمایی از مجله‌ى الکترونیکی نامه‌ى بهار خانم

ویژه‌نامه‌ى الکترونیکى نامه ى بهار خانم در نوروز سال ١۴٠٠ با هدف زیر منتشر شد:
۱. برقراری تعامل موثر با دانش آموزان
۲. مرور مفاهیم آموزشى در قالب فعالیت هاى بازى محور

۳. استفاده‌ی بهینه از فضای مجازی
۴. توجه به علایق کودک امروز