همه چیز درباره کارگاه هنر

در کارگاه هنر معلم به دانش آموزان کمک می کند تا در هنگام دیدن پدیده ها دقیق تر و در واکنش نشان دادن به آنها حساس تر باشد.معلم کمک می کند تا دانش آموز عقاید و احساسات خود را بهتر بشناسد و زیبایی را درک کند و کار خود را به شکل منحصر به فردی ارائه دهد.

فعالیتهای کارگاه هنر به تقویت مهارت های جسمی ،ذهنی و حرکتی دانش آموز کمک می کند

نمونه کارهای مختلف برای کارگاه هنر: سفالگری – کاردستی – نقاشی – اوریگامی