کارگاه مسئولیت پذیری

کارگاه مسئولیت پذیرى نمونه ى برنامه ریزى دانش آموزان براى انجام یکى از فعالیت هاى مورد علاقه شان است. کارگاه مسئولیت پذیرى با هدف آشنایی با مفهوم آن در ابعاد مختلف جامعه ، تقویت روحیه ى مسئولیت پذیرى و آشنایی با مفهوم برنامه ریزى برگزار مى شود.