کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه مهارت هاى زندگى که با هدف آشنایی با احساسات مختلف خود و چگونگى کنترل و مدیریت آن ها در برگزار مى شود. آشنایی احساسات گوناگون خود در قالب فعالیت هاى نمایشى و دست ورزى دانش آموزان می باشد.