برگزاری جشن یلدا

جشن یلدا
همه ساله با هدف معرفى و آشنایى با سنت هاى ایرانى و معرفى فعالیت هاى دانش آموزان در طى سال در حضور مادران گرامى برگزار مى شود.
فعالیت هاى مادر و کودک