واحد قرآن فضه

ازآن جایی که قرآن کتاب زندگی انسانی ست، ما در مجموعه فضه و در واحد قرآن برآن شدیم تا با درک مفهوم کلی سوره ها تغییردر سبک زندگی کودکانمان ایجاد کنیم و طرح درسهایمان را در قالب بازی وفعالیت ، مسابقه و داستانهای قرآنی وارتباط آنها با زندگی پیامبران ، پرسش وپاسخی درمسیر درک بیشتر سوره ها اجرا کنیم و اهداف مهم خود را که انس وعلاقه به قرآن و درک زیبایی هاومفهوم کلّی سوره ها و پیاده کردن آن در زندگی وتغییر نگرش درزندگی و قرائت صحیح قرآن و…. بود را در تمام طرح درسها درنظر گرفتیم.